Rot-avdrag

Vad är ett ROT-skatteavdrag?
Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer, underhåll samt om- och tillbyggnader (ROT-arbeten) av småhus eller bostadsrätter. En kund kan få skattereduktion med 50 procent av arbetskostnaden inklusive mervärdesskatt, dock maximalt 50 000 kr per år och person. Denna begränsning inkluderar alla utgifter för s.k. HUS-arbeten (vilket innefattar ROT-arbeten samt de hushållsnära tjänsterna) som utförs under ett kalenderår. Det innebär att om en konsument anlitar en städfirma för 25 000 kr under ett år kan man även anlita en entreprenör och betala för 75 000 kr i arbetskostnad. Skattesubventionen blir då totalt 50 000 kr.

Noteras skall att om det finns flera ägare till den egendom på vilken arbetena utförs kan alla ägare nyttja rätten till skattereduceringen. Eftersom skattereduktionen är kopplad till individen och inte till egendomen innebär detta att två delägare till exempelvis ett småhus kan få skattereduktion med sammanlagt 2 x 50 000 kronor per år, det vill säga 100 000 kronor per år.

Vilka slags arbeten ingår?
Skattereduktionen gäller för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus och bostadsrätter. För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse s.k. inre underhåll som innehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen. Vad som omfattas bygger i stor utsträckning på praxis från tidigare perioder med ROT-avdrag. Som exempel nämner Skatteverket (i sitt informationsmaterial) att typiska reparations- och underhållsåtgärder är in- och utvändig ommålning, tapetsering, byte av golv och innertak. Vidare nämns att om- och tillbyggnad av hus som är äldre än fem år ger rätt till skattereduktion. T.ex. ses uppförande av ett garage eller en carport som är hopbyggt med ett befintligt hus som en om- och tillbyggnad.

Fler exempel som ger rätt till skattereduktion är:

  • Nedgrävning av ledningar för elektricitet förutsatt att arbetet utförs på tomten där bostaden är belägen och att elektriciteten är avsedd för bostaden.
  • El-arbeten i småhus som utförs i bostaden, såsom installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el och extra vägguttag.
  • El-arbeten i bostadsrätt förutsatt att el-arbetet utförs i lägenheten och är sådant som bostadsrättsinnehavaren självansvarar för, såsom installation, byte och komplettering av el-central (proppskåp), modernisering av el och extra vägguttag.

Vilken typ av arbete omfattas inte av skattereduktionen?

  • Kostnader för material, maskiner och restid.
  • Arbete som avser service på maskiner, inventarier och installationer.
  • Arbete som skall ersättas av försäkringsbolag.
  • Arbete som stat, kommun eller landsting lämnar bidrag till.
  • Arbete avseende installation av ledningar för el som ligger utanför bostadsrätts-/ lägenhetsinnehavarens ansvar.
  • ROT-arbete som utförs inom fem år från det att småhus färdigställdes.

För en mer detaljerad lista över vilka arbeten som omfattas respektive inte omfattas se www.skatteverket.se.

På vilken egendom måste arbetet utföras?
För att beviljas skattereduktion måste arbetet utföras på och i anslutning till småhus, bostadsrätt, ägarlägenhet och fritidshus eller s.k. byggnad på ofri grund. Hyresrätter och arrendebostäder omfattas inte av skattereduktionen.

Andra förutsättningar
Kunden måste fylla eller ha fyllt 18 år under det år som arbetena utförs.
Kunden måste vara obegränsat skattskyldig i Sverige.
Kunden måste vara ägare till egendomen. Vad gäller bostadshus på fastigheter/tomträtter måste således kunden vara lagfaren ägare till fastigheten/tomträtten.
Entreprenören måste ha F-skattsedel.

Fakturamodellen i korthet
Regelsystemet för ROT-avdrag innehåller sedan den 1 juli 2009 en s.k. fakturamodell som innebär att kunden betalar halva arbetskostnaden inklusive momsen till entreprenören. Det ligger sedan på entreprenören att ansöka om skattereduktionen för kundens räkning för att utfå motsvarande belopp av Skatteverket. Kunden deklarerar sedan för skattereduktionen för det år denne haft utgiften. Om kunden redan har utnyttjat maximal preliminär skattereduktion (50 000 kr) under året kan du inte få någon utbetalning från Skatteverket. Husarbeten som entreprenören utfört före den 1 juli 2009 ska kunden själv ansöka om skattereduktion för.

När får entreprenören ersättning från Skatteverket?
Skatteverket ska snarast fatta beslut om beviljande av betalning eller inte efter det att begäran om utbetalning har lämnats av entreprenören. Om skattereduktionen medges skall beloppet betalas till entreprenören. Om Skatteverket nekar kunden skattereduktion i sin helhet eller avseende viss del får entreprenören vända sig till kunden för att kräva full och slutlig betalning av den del som Skatteverket inte ersätter.

Fakturan
Då entreprenaden ofta även innefattar kostnader som inte medger skattereduktion är det viktigt att utforma fakturan korrekt. Fakturan bör därför förses med rubriker, såsom t.ex. materialkostnad, restid, arbeten som inte omfattas av skattereduktion samt arbeten som omfattas av skattereduktion, under vilka rubriker entreprenören kan specificera sina kostnader.

Varför gäller ROT-skatteavdraget inte för hyresrättsinnehavare?
Skälet till att hyresrättsinnehavare inte kan göra ROT-skatteavdrag beror på att de inte direkt betalar för underhåll eller reparationer i sin lägenhet.

För mer information om ROT-avdrag, se Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se

ANNONS