Termer

Förklaring av termer

Säkerhetsfrågor

Säkerhetsfrågor uppdelas, efter graden av risk, i två nivåer med nedanstående betydelse.

Untitled-2-04

Untitled-2-02

Untitled-2-01

Untitled-2-03

Untitled-2-04

Påpekanden som inte bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom, men som bör åtgärdas i anläggningen.

Untitled-2-02

Allvarliga fel som bedöms innebära omedelbar fara för person, husdjur och egendom. Felnivå 2 innebär att felet behöver rättas omedelbart eller kopplas bort.

Untitled-2-01

Komfortfrågor innebär att en fackman gjort bedömningen att installationen kan göras bekvämare och mer ändamålsenlig. Komfortfrågor kan avse t.ex. antalet uttag och ljuspunkter samt deras placering, belysningsnivå, bruksföremål styrda över elkopplare eller timer, installation av dimmer (ljusregulator), ny teknik. Ett K kan också innebära att anläggningen i något avseende inte uppfyller komfort- eller prestandafordringar i svensk standard. Förslag till åtgärder noteras i protokollet. En punkt kan vara både komfort- och energifråga.

Untitled-2-03

Energifrågor innebär att en fackman gjort bedömningen att viss energibesparing kan göras. Energifrågor kan avse t.ex. styrning av elradiatorer, byte av armatur och/eller ljuskällor, övergång till annan tariff osv. Förslag till åtgärder noteras i protokollet. En punkt kan vara både energi- och komfortfråga. 

TN-C-S och TN-S Beteckningarna utgörs av facktermer för fördelningssystem avsedda att ge information till elteknikföretaget.

Snedbelastning De flesta av hemmets elektriska apparater ansluts till en fas, dvs 230 V. Snedbelastning är en ojämn belastning på faserna. En del kraftiga apparater som t.ex. spis, kopplas till alla tre faserna för att undvika att belastningen blir för stor på en fas och som följd att säkringen går.

Jordfelsbrytare En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om t.ex. en elprodukts hölje skulle bli spänningssatt. Därmed minskar jordfelsbrytaren risken för personskador och elbränder.

Isolationsresistans Läckström (en elektrisk ström som utan att det är fel i anläggningen flyter till jord eller till ledande del som inte tillhör anläggningen) är en god indikator på hur bra isolationen är. Hög läckström betyder låg isolationsresistans och kan då störa den normala driften på utrustning.

ANNONS