Produkter

Köpa en fastighet – gör en IN ELTEST före

Brister i elinstallationen betraktas vanligen inte som ”dolda fel” i samband med en fastighetsöverlåtelse. Det är du själv som köpare som måste ta reda på i vilket skick elinstallationen i fastigheten har. För de flesta är detta nära nog omöjligt att klara av utan specialkunskaper. Att upptäcka eventuella brister i efterhand kan bli betydligt dyrare än vad man betalat för en besiktning.

Vad är elsäkerhet?

Elsäkerhet handlar om att se till att kablar är rätt förlagda, vägguttag, strömbrytare och andra elapparater är rätt inkopplade och att den elektriska installationen i stort inte är behäftad med fel. God elsäkerhet innebär att man kan känna sig tillräckligt säker från att slippa elstötar och bränder. Elsäkerhet innebär också att man vet hur man ska gå till väga när en elektrisk installation eller apparat har gått sönder.

Vem har ansvaret för elsäkerheten?

Som Innehavare är man ansvarig för elanläggningen. Även om man själv saknar nödvändiga kunskaper om volt, watt och ampere. Innehavaren är enligt ellagstiftningen skyldig att se till att anläggningen är så utförd och hålls i ett sådant skick att den ger nödvändig säkerhet för personer, husdjur och egendom. För att klara sin uppgift skal innehavaren utöva tillsyn av anläggningen både fortlöpande och periodiskt. Med ”Innehavare” menas en person som genom till exempel arrende, hyresavtal, kontrakt, servitut eller köp disponerar över en elanläggning.