Överspänning – risken som inte tas på allvar

Produkterna blir mer och mer avancerade för att göra det enklare och bekvämare för oss. På företag automatiseras allt mer med datorer och produktionsstyrsystem. Även våra fastigheter förses med avancerad teknik.

Vi fjärrstyr via bus- och datanät inte bara inom fastigheten utan även från helt andra platser. Utvecklingen med den moderna tekniken går med en rasande fart och vi missar ofta riskerna med vad detta innebär.

Hjärtat i denna moderna teknik är högintegrerade ”chips”, där det på några få kvadratmillimeter finns flera tusen funktionsenheter. Här finns intelligensen men också sårbarheten i en anläggning och utrustning. Bortfallet av ett datasystem eller en processtyrning kan för en verksamhet betyda enorma finansiella förluster. Ofta är inte kostnaden för hårdvaran problemet utan stilleståndet och dess konsekvenser. Följdskadorna uppgår ofta till hundratusentals kronor och ibland till miljoner.

Den största av de potentiella riskfaktorerna mot den moderna tekniken är överspänningen. Tyvärr tas denna risk fortfarande inte på allvar. Men statistiken talar ett tydligt språk. Antalet skador orsakade av överspänningar har de senaste tio åren dubblerats. År 2002 var, enligt Svenska Brandförsvarsföreningen, ca hälften av det totala antalet brandskador orsakade av åskslag/överspänning. Ca 75% av dessa gav ej upphov till brand (men klassades som brandskada).

Att skadorna ökat de senaste åren beror till stor del av miniatyriseringen som har medfört att isolationsavstånden krympt till 1000-delar av en millimeter. T.o.m. låga överspänningar på några tiotals volt kan åstadkomma skador på de känsliga elektroniska komponenterna med haveri som resultat. Haveri som också först kan uppträda flera månader efter det att skadan egentligen inträffade bl.a. därför att isolationen skadats och forcerar åldringsprocessen i komponenten.

Vad är överspänningar och hur uppkommer de?

Överspänningar är kortvariga spänningsimpulser som uppträder under bråkdelar av en sekund i alla elektriska nät. En överspänning kan ha en spänningspuls på flera 10 000 V och orsakas av:

  • Direkta blixtnedslag och elektromagnetiska fält orsakade av detta. Fälten inducerar överspänningar i alla ledningsnät i närheten. All elektronik inom en radie på ca två km från blixten är i farozonen.
  • Operativa lastomkopplingar och kortslutningar i elnätet. Frånslag av induktiva last genererar kraftiga överspänningar. Exempelvis kan ett tänddon i en lågenergilampa kan skapa en kraftig överspänning som fortplantar sig på nätet.

För att undvika skador av överspänningar behöver en potentialutjämning ske i det ögonblick överspänningen uppträder, så att alla delar i anläggningen har samma potential. Ett överspänningsskydd kan man säga är en potentialutjämnare som reagerar snabbare på överspänningen än den utrustning man skall skydda. Med överspänningsskydd får man ett kontrollerat överslag i själva skyddet och inte ett okontrollerat i utrustningen.